Regulamin oraz Polityka Prywatności

 • 1. Definicje

   

  • Właściciel/Spółka/ – spółka działająca pod firmą CHF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 31/25, 02-640 Warszawa,
  • Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.kredytfranek.com
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę, a także osoba zamierzająca skorzystać z usług Kancelarii lecz nie zawarła jeszcze z nią umowy;
  • Klient – osoba korzystająca z usług CHF sp. z o. o. rozumiana jako osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę świadczenia usług z Spółki w zakresie dotyczącym któregokolwiek z produktów oferowanych przez Spółkę;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   

  2. Adres i przeznaczenie Strony

   

  • Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: www.kredytfranek.com
  • Głównym przeznaczeniem Strony jest:
   • sprzedaż usług oferowanych przez Właściciela;
   • prezentacja oferty usługowej Właściciela;
   • umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych;
   • dokonanie płatności za usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności.

   

  3.  Obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

   

  • Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.
  • Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Właściciela stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

   

  4. Odpowiedzialność za treści

   

  • Właściciel dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
  • Właściciel jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez niego lub osoby działające na jego zlecenie.
  • Wiążące informacje, zalecenia lub porady Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
  • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
  • Na Stronie zamieszczone zostaną linki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Właściciel nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

   

  5. Ochrona praw autorskich

   

  • Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych
  • Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Właściciela. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
  • Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
  • Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

   

  6. Ochrona danych osobowych

   

  • Spółka przetwarza dane osobowe jej Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: RODO.
  • Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Klienta lub Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta lub Użytkownika.
  • Korzystając z usług Spółki zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają Spółce swoje dane osobowe.
  • Jakakolwiek forma przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody.
  • Spółka uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest:CHF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:
   • CHF Sp. z o. o., ul. Woronicza,31/25,02-640 Warszawa
   • biuro@kredytfranek.com
  • Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
   • świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Spółką a Klientem,
   • przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,
   • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
   • świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
   • wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
   • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).
  • Po uzyskaniu zgody, Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, jednakże wyłącznie w celach opisanych w § 6 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.
  • Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  • Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Spółka przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
  • Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Administratorem przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Spółka przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
  • Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 6 ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.
  • Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:
   • w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;
   • w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta, przed zawarciem umowy;
   • celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące prawa:
   • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
   • do przenoszenia danych,
   • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Klienta Spółka może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta.
  • Spółka nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.

   

  7. Polityka plików „cookies”

   

  • Administrator informuje, że na Stronie korzysta on z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika lub Klienta oraz o ich aktywności. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  • Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika lub Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika lub Klienta.
  • Pliki „cookies” mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Podmiotów Grupy Kapitałowej oraz Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.
  • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet ExplorerMozilla FirefoxGoogle ChromeOpera.
  • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
  • Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
   • czas ich działania:
  • sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;
   • cel jakiemu służą:
  • zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,
  • usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;
  • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  • tworzenie statystyk;
  • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;
  • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
  • Inne technologie wykorzystywane przez Administratora dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Administratora znajdują się przede wszystkim:
   • analityka stron www – Google Analytics,
   • tagi remarketingowe – Google AdWords,
   • usługi Pixel Facebook.

   

  8. Wtyczki społecznościowe

   

  Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

  • Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
  • YouTube – Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). W związku z tym na Stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
  • Twitter – Strona zawiera pola dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter (com). Korzystając z tego pola i dodają wpis Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Twitter albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Twitter). Polityka prywatności Twitter udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
  • Google + – Strona zawiera pole „Udostępnij” powiązane z serwisem Google+ (www.plus.google.com), po skorzystaniu z którego Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Google + albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Google +). Polityka prywatności Google + udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

   

  9. Warunki świadczenia usług

   

  • Spółka świadczy usługi w zakresie udzielania Obsługa prawna transakcji na rynku finansowym i kapitałowym obejmuje doradztwo prawne w szczególności w następującym zakresie: Analiza umów kredytowych, Reprezentacja w sporach sądowych
  • udzielanie porad/sporządzanie opinii prawnych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
  • konsultacje prawne udzielane podczas rozmów telefonicznych prowadzonych z Klientami;
  • Świadczenie usług na rzecz Klientów Spółki następuje wyłącznie po uprzednim zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Klientem a Spółką oraz wypełnieniu przez Klienta obowiązków umownych m. in. w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów oraz uiszczenia wynagrodzenia należnego Spółce.
  • Do wykonania powyższych czynności Spółka może wynająć podmioty zajmujące się świadczeniem usług prawnych, tj. Kancelarie Adwokackie lub Kancelarie Radcowskie.

   

  10.  Cena

   

  • Cena świadczenia poszczególnych usług przez Właściciela ustalana jest indywidualnie na etapie sporządzania umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem a Klientem i uzależniona jest od specyfiki każdej ze spraw Klienta.
  • Spółka zastrzega możliwość oferowania różnych cen świadczonych usług względem każdego z Klientów. Właściciel przewiduje możliwość stosowania okresowych promocji.
  • Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej lub telefonicznej, które są skalkulowane przez dostawców mediów i nie są zależne od Właściciela.
  • Usługa może zostać opłacona:
  • za pomocą karty płatniczej,
  • za pomocą przelewu bankowego,
  • za pomocą przekazu pocztowego,
  • gotówką w siedzibie Właściciela.
  • Właściciel, działając za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników przed zawarciem każdej z umów, przygotowywać będzie precyzyjną i kompleksową wycenę usług. Sporządzona i przesłana wycena obowiązuje przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej stworzenia.

   

  11. Koszty dostawy

   

  • Dostawa jest dokonywana za pośrednictwem operatora pocztowego wybranego przez Właściciela. Koszt dostawy ponosi Klient w oparciu o aktualne cenniki operatora dokonującego dostawy, obowiązujące w dniu nadania przesyłki.
  • Na wyraźne życzenie, a także ryzyko Klienta dostawa może zostać dokonana przez innego wybranego przez Klienta operatora pocztowego, koszt dodatkowy pokrywa Klient.

   

  12. Czas realizacji zamówienia

   

  Czas realizacji usług objętych zawartymi umowami uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od:

  • stopnia skomplikowania sprawy,
  • tempa rozpatrywania spraw przez sądy lub organy administracji,
  • ilości pracy niezbędnej do świadczenia danej usługi,
  • sprawności współpracy prowadzonej pomiędzy Spółką a Klientem.

   

  13. Postępowanie reklamacyjne

   

  • Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji w zakresie realizacji usług przez Spółkę poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Spółki.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
  • dane pozwalające zidentyfikować Klienta (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
  • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  • nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację,
  • zwięzły opis zastrzeżeń co do świadczonych usług.
  • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia do Spółki prawidłowo sporządzonej reklamacji zgodnie z zapisami § 13 Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy specyfika złożonej reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Stosowna informacja dotycząca modyfikacji terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi.
  • Spółka może żądać od Klienta przedłożenia dodatkowych informacji oraz dokumentów poza wymienionymi w § 13 ust. 2 Regulaminu.
  • Wniesienie reklamacji w trybie § 13 Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Kancelarii z tytułu świadczenia usług.

   

  14.  Możliwości odstąpienia Umowy przez Klienta

   

  • Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stosownie za przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej zawarcia.
  • Zlecając rozpoczęcie wykonania usługi przed terminem 14 dni, o którym mowa w § 1 4 ust. 1 Regulaminu Klient traci uprawnienie do dostąpienia od Umowy.

   

  15.  Wskazówki techniczne

   

  • Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.
  • Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów